Item Type Web Page
Title Shipyards at Mandvi – Architecture for the Sea
Author awarchhatri, Virsingh
Author Weise,, Kai
Author Chiodero., Chiara
URL https://architexturez.net/doc/az-cf-21717